Uvjeti korištenja

1. Uvodne napomene

1.1. Uvjeti korištenja za korisnike usluge (u daljem tekstu: Uvjeti korištenja) predstavljaju pravno obvezujući dokument za sve korisnike/klijente koji žele koristiti usluge društva Golden Cube d.o.o., Trg hrvatskih velikana bb 88000 Mostar, BiH (u daljem tekstu: Društvo).

1.2. Prije uspostavljanja poslovnog odnosa i korištenja usluga, potrebno je da prihvatite Uvjete korištenja u tekstu koji slijedi, zajedno sa Politikom privatnosti kao sastavnim dijelom Uvjeta korištenja.

2. Definicije

U tekstu u nastavku, pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

2.1. Društvo – predstavlja privredno društvo Golden Cube d.o.o.,Trg hrvatskih velikana bb 88000 Mostar, BiH koje posluje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i koje je pružalac usluge,

2.2. Korisnik usluge – predstavlja osobu koja koristi usluge Društva. Svaka osoba ima svoj korisnički račun,

2.3. Zakoni – svi pozitivni važeći zakonski i podzakonski propisi u BiH primjenjivi na ugovorni odnos između Društva i Korisnika usluga,

2.4. Ugovor - ugovor između Društva i Korisnika usluge zaključen putem prihvata ovih Uvjeta korištenja, sa svim pravima i obavezama koji iz njega proizlaze,

2.5. Korisnički račun - predstavlja račun koji otvara Korisnik usluge da bi mogao koristiti usluge Društva.

2.6. Politika privatnosti - predstavlja Politiku privatnosti kojom se utvrđuju osnovni principi i načini obrade osobnih podataka Korisnika usluge, a koja čini sastavni dio ovih Uvjeta.

3. Uspostava poslovnog odnosa

3.1. Prije početka korištenja usluga, Korisnik usluga je potrebno da izvrši registraciju te dostavi i unese tražene informacije i relevantnu dokumentaciju. Nakon uspješne registracije, Društvo će Korisniku usluge omogućiti pristup uslugama i korištenju istih.

3.2. Registriranjem za korištenje usluga Društva, Korisnik usluge garantira da:

  • je u potpunosti pročitao, razumio i prihvatio Uvjete korištenja usluge zajedno sa Politikom privatnosti, kao i svih obaveza koje proizilaze iz istih;
  • su sve informacije koje je dostavio i unio su točne i ažurirane; će svoj Korisnički račun koristiti ažurno i na njemu imate sve točne informacije;
  • neće dozvoliti drugim osobama da koriste njegov račun i usluge putem njegovog računa;
  • neće koristiti usluge na nedozvoljen, prevaran ili neovlašten način niti na bilo koji način zloupotrebljavati usluge;
  • će u svakom trenutku, prilikom korištenja usluga postupati u skladu sa svim primjenjivim zakonima;
  • se obavezuje unijeti i dostaviti točne informacije o računu sa kojeg će se vršiti plaćanja za korištene usluge te da Društvo neće odgovarati za bilo koji vid štete koja mu eventualno nastane usljed nedostavljanja nepotpunih ili netočnih informacija;
  • ima minimalno 18 godina, a ukoliko dozvoli maloljetnicima da koriste usluge s njegovog korisničkog računa, u potpunosti preuzima odgovornost za njihovo postupanje i sve posljedice.

4. Obaveze korisnika usluge

4.1. Korisnik usluga je dužan koristiti usluge na način koji je u potpunosti usklađen sa svim važećim zakonskim propisima. Korisnik usluga je isključivo odgovoran za kršenja bilo kakvih propisa prilikom korištenja naše usluge te za takvo postupanje ne snosimo nikakvu odgovornost.

5. Pravo Intelektualnog vlasništva

5.1. Materijal dostupan na www.goldencube.ba uključujući sav sadržaj, informacije, fotografije, ilustracije, grafiku, imena, zaštićene znakove i logotipove su vlasništvo Društva ili njegovih opunomoćenika i zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i zaštitnim znakovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Materijali su namijenjeni samo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu,

5.2. Ništa što je sadržano u gore navedenom ne može se tumačiti kao davanje implicitno ili na drugi način bilo licence ili prava korištenja bilo kojeg patenta, zaštitnog znaka ili bilo kojeg drugog intelektualnog prava Društva. Koristi od ovih imena i zaštitnih znakova zahtijeva izričito dopuštenje Društva.

6. Obrada podataka

6.1. Svi osobni podaci Korisnika usluga se prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu s Politikom privatnosti koja je sastavni dio ovih Uvjeta i nalazi se na linku.

6.2. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, Korisnik usluga u potpunosti prihvata i razumije način prikupljanja osobnih podataka i način ophođenja prema njima.

7. Ograničenje odgovornosti

7.1 Društvo, direktor Društva, vlasnik/ci Društva, radnici Društva, kao ni bilo koje druge ovlaštene osobe Društva nisu odgovorne za eventualne gubitke ili štetu Korisniku usluga koja je pričinjena prilikom korištenja naših usluga, aplikacije i web stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

7.1.2. direktni ili indirektni gubitak imovine ili novca Korisnika usluga;

7.1.3. gubitak profita, izgubljene dobiti, reputacije Korisnika usluga;

7.1.4. gubitak podataka Korisnika usluga,

7.1.5. svaki drugi oblik gubitka koji omogućava zakonsko oslobađanje od odgovornosti.

7.2. Svaka odgovornost od strane Društva koju eventualno pretrpi Korisnik usluga ograničena je do maksimalnog iznosa od 500 KM i ne može biti veća.

8. Izmjene Uvjeta korištenja, mjerodavno pravo i rješavanje sporova

8.1. Uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjivi su od 01.10.2020.

8.2. Ovi Uvjeti korištenja podložni su izmjenama o čemu će Korisnici usluga biti obaviješteni putem e-mail-a i drugih primjenjivih oblika komunikacije.

8.3. Sve što nije regulirano ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima FBiH i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske.

8.4. Mjerodavno pravo je pravo Bosne i Hercegovine.

8.5. Svi eventualni sporovi nastali između Društva i Korisnika usluga će se nastojati riješiti mirnim putem. Za slučaj da to nije moguće, ugovara se nadležnost Općinskog suda u Mostaru.